GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ ve KVKK METNİ

BGS Interaktif A.Ş. (“Veri sorumlusu”, “BGS”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”, “KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizi işlemekte, işleme faaliyetlerine yönelik kanunlarda öngörülmüş tüm teknik ve idari tedbirleri alarak gerekli korumaları sağlamaktayız.

“www.bilokullari.com” internet sitesi üyeliğiniz kapsamında işlenecek olan kullanıcı adınız, elektronik posta adresiniz, şifreniz: Üyeliğinizi tanımlayabilmemiz, Üyelerimiz arasında ad ve soyadınız ile ayırt edilebilmeniz, Üyeliğiniz, talepleriniz ve şikayetleriniz ile ilgili konularda sizinle iletişime geçebilmemiz, Üyeliğiniz, talepleriniz ve şikayetleriniz ile ilgili konularda sizinle iletişime geçilmesinin gerekmesi halinde size hitap edebilmemiz, Site kullanımına ilişkin bir sorun yaşamanız halinde gerekli güncelleme ve geliştirmelerin yapılabilmesi, Elektronik ticari ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde tarafınıza elektronik ticari ileti gönderebilmemiz; tarafınıza elektronik ticari ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde onay kayıtlarını hukuka uygun şekilde saklayabilmemiz, amaçları doğrultusunda işlenecektir. Üyeliğinizden bağımsız olarak internet sitemizi ziyaretiniz sonucunda işlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnini burada bulabilirsiniz.

Kişisel verileriniz; tamamen, kısmen otomatik olan ve bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollardan; “www.bilokullari.com” sitesi üyelik formu, müşteri hizmetleri sekmemiz ve çağrı merkezlerimiz aracılığı ile toplanacak ve KVKK 5. madde yer alan temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmemek kaydı ile BGS’ın meşru menfaatleri kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması, üyelik sözleşmesinin kurulması ile doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir. Kişisel verileriniz; denetçiler, yargı kurumları, resmî kurumlar ile tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz; avukatlara ve yargı süreçlerinde ilgili belgeleri talep etmeyi haiz sair kurumlara haklarımızı kullanabilmemiz; internet sitesi altyapısı ve teknik güvenliğinin sağlanabilmesi, iş süreçlerinde destek alınabilmesi, şikayet ve taleplerinizin giderilebilmesi; çağrı merkezi alanında destek aldığımız firmaya çağrı merkezi hizmetlerinin sağlanabilmesi ile iletişimin devamlılığı, müşteri şikayet ve taleplerinin giderilebilmesi amaçları ile aktarılacaktır.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e. 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz. Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvuru sahibinin, ilgili kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla BGS sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca ilgili kişinin kimliğinin tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.