Yönetim Ekibimiz


Başkan: Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR

 • Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR
 • Prof. Dr. Orhan GÖLBAŞI
 • Prof. Dr. Nesrin KALE
 • Prof. Dr. Belma TUĞRUL
 • Prof. Dr. Türkay BULUT
 • Prof. Dr. Belkıs GÜRSOY
 • Yrd. Doç Dr. Aylin Sözer ÇAPAN
 • Yrd. Doç. Dr. Devrim AKGÜNDÜZ
 • Prof. Dr. Cengiz AKÇAY
 • Doç. Dr. Selçuk ÖZDEMİR
 • Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Kınık TOPALSAN
 • Yrd. Doç. Dr. Ali KURT
 • Yrd. Doç. Dr. Oktay AYDIN
 • Yrd. Doç. Dr. Yılmaz SOYSAL
 • Yrd. Doç. Dr. Gül GÜLER
 • Yrd. Doç. Dr. Dilek ÖZALP
 • Yrd. Doç. Dr. Ganime AYDIN
 • Yrd. Doç. Dr. Melike Tural SÖNMEZ
 • Yönetici ve öğretmenlere hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve gerçekleştirilmesi,
 • Öğretmenlere akademik gelişim desteğinin sağlanması,
 • Öğretim planlaması, uygulaması ve değerlendirme sürecinde danışmanlık yapılması,
 • Öğretim yöntem ve ilkelerinde yeni yaklaşımların paylaşımı,
 • Dil, sanat ve spor alanlarında destek sağlanması,
 • Bilgi teknolojileri alanındaki gelişmelerin paylaşımı,
 • Yurt içi, yurt dışı bilimsel ve kültürel projelerin birlikte gerçekleştirilmesi,
 • Üniversite bünyesinde yer alacak gelişim değerlendirme ve destek üniteleri ile okullaşmada fark yaratılması,
 • Üstün zekalılar eğitimi programlarının hazırlanması ve gerçekleştirilmesi
 • Çocuk üniversitesi

Müdür: Şükrü NURÇİN e-Posta: s.nurcin@bil.com.tr

Koordinatör: Esra KAYA e-Posta: esrakaya@bilkoleji.com.tr

Koordinatör: Osman ÖZŞEN e-Posta: osmanozsen@bilokullari.com.tr

BİL Kolejleri IT Koordinatörlüğü bölümü; 21. yüzyıl eğitim teknolojilerinde kullanılacak gereksinimleri belirleyerek okullarımızda çağı yakalayan eğitim neferlerini yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedefimizin önceliği "Sağlıklı ve Güvenli Okul" kapsamında öğrencilerimizin güvenliği ve sağlığı, öğrencilerimizin bilgiye ulaşma kapsamında derslik ve laboratuvarlarda kullanacakları cihazları, deney, keşif çalışmaları, sanat/kültür ve spor faaliyetleri gibi bir çok dalda teknolojik yöntemleri başarı odaklı uygulamak ve kullanmaktır.

Sorumlu: Derya ÖZDURMUŞ e-Posta: deryaozdurmus@bilkoleji.com.tr

Sorumlu: Özlem GÖGÜLTER e-Posta: ozlemgogulter@bilkoleji.com.tr

Kurumsal İletişim; kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasında ve işleyiş süreci içinde kurumu oluşturan bölüm, çözüm ortakları ve diğer kurumlar arasında iletişimi ve bilgi akışını sağlıklı bir şekilde sağlamak; aynı zamanda dış hedef kitleyle etkileşimi sağlayarak, kurumun itibarını koruyup yönetmek adına geçekleşen iletişim sürecidir.

Sorumlu: Berna ARSLANDÖL e-Posta: bernaarslandol@bilkoleji.com.tr

Ölçme Değerlendirme Koordinatörlüğü yöntem ve teknikleri ile öğrencilerinin başarısını bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlardaki becelerini bütüncül olarak ölçmeyi hedefler.

Eğitim programının hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme öğeleri arasındaki dinamik ilişkiler bütününü sağlayarak Bil Okullarında eğitim kalitesi profesyonel süreç içerisinde izlenmektedir.

Ölçme Değerlendirme öğesinde hedef davranışların ayrı ayrı test edilip, istendik davranışların ne kadarının kazandırıldığı ile eğitim kalite kontrolü sağlanmaktadır.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ ;

 • Ölçme değerlendirme işlemleri sonunda elde edilen ölçümlere bakılarak öğrencinin sınıfa hazır oluş düzeyi, gördüğü derslerdeki öğrenme eksikleri, süreç içerisinde ulaştığı öğrenme düzeyi, öğretim hizmetinin etkinliğini takip ederek analizleri ile beraber gelişimine destek olur,
 • Deneme sınavlarına ilişkin test ve madde puanları analizi yapılarak geçerli ve güvenirlik yönünden ölçme ve değerlendirme sağlar,
 • Ölçme ve değerlendirme alanındaki gelişmeleri takip ederek Ölçme değerlendirme uzmanlarına ve öğretmenlere gerekli bilgilendirme ve rehberliği yapmak,
 • Ulaşılan verileri raporlayarak ilgili birimlere iletmek,

Rehberlik Koordinatörü: Tuba KINCAK e-Posta: tubakincak@bilokullari.com.tr

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörlüğü (PDRK), Psikolojik danışmanlardan oluşan kadrosuyla öğrencileri okula alıştırma (oryantasyon), tanıma, izleme çalışmalarını, psikolojik danışma kuralları ve koruyucu-önleyici rehberlik bilgilendirme, mesleki rehberlik hizmetlerini ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde yürüten PDR Koordinatörlüğü sadece öğrenciyle değil aynı zamanda öğretmen, idareci ve velilerle de seminer çalışmalarını sürdürmekte ve çalışmalarında gelişimsel rehberlik modelinden yararlanmaktadır.

Koordinatör: Elif DOBRUCALI e-Posta: elifdobrucali@bilkoleji.com.tr

Bil Anaokulları Koordinatörlüğü,Eğitimin temeli olan okul öncesi döneminin çocuklar tarafından en iyi şekilde sürdürülmesi için gerekli çalışmaları planlar.

Okul Öncesi Eğitimi alanında eğitim-öğretim verimliliğini arttırmak, eğitim kalitesini yükseltmek ve bu konuda sürekli gelişimi sağlamak için anaokullarında gerekli araştırmaları yapar ve gerekli desteği sağlar.

Eğitimle ilgili gelişmeleri izler ve sonuçlarını değerlendirir.

İlkokullar Koordinatörü: İlkokullardaki her türlü eğitim- öğretim içeriğinin planlanması, uygulanması ve geliştirilmesinden, hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesinden, bölüm ve zümre başkanları ile iletişimi canlı tutarak okullardaki işleyişin düzenli bir şekilde devam etmesinden sorumludur.

Koordinatör: Elif PEHLEVAN e-Posta: elifpehlevan@bilkoleji.com.tr

Lise Koordinatörlüğü’nün amacı, ülkemizin farklı illerinde bulunan Bil Kolejlerine eğitim-öğretim alanında destek olmak ve eğitimin her alanında gelişmelerini sağlamaktır.

Bu çerçevede Lise Koordinatörlüğü;

 • Bil Kolejlerinin kuruluşundan itibaren eğitim öğretim kalitesinin sürekli iyileştirilmesi için destekler ,eğitim öğretim programlarını planlar,
 • Okulların yönetsel ve eğitimsel süreçlerinin izlenmesi ve geliştirilmesi,
 • Yöneticilerin ve öğretmenlerin bireysel ve mesleki gelişimlerinin izlenmesi ve desteklenmesi,
 • Eğitim öğretim uygulamalarında okullar arası işbirliği sağlanması ve birlikteliğin geliştirilmesi,
 • Öğrencilerin akademik başarılarını ve bir bütün olarak gelişimlerini sağlamaya yönelik uygulamaların geliştirilmesi,
 • BİL Kolejlerinin katılabileceği ulusal ve uluslararası proje yarışmaların takibi, görevlendirilmesi ve yönetilmesi

Lise Koordinatörlüğü bu çalışmalar kapsamında okul ziyaretleri gerçekleştirmekte, yönetici ve öğretmenlerimize yönelik mesleki gelişim programları uygulamakta ve göreve yeni başlayacak öğretmenlere oryantasyon eğitimleri düzenlemektedir. Etkili bir destek ve işbirliği mekanizması oluşturabilmek amacıyla, okullarımızın eğitimsel ve yönetsel süreçleri ile ilgili veri tabanları oluşturmaktadır.

Komisyon Başkanı: Duygu KAYHAN e-Posta: yabancidiller@bilkoleji.com.tr

 • Şebnem Çetin TÜMKAYA - Komisyon Üyesi
 • Tekin OĞUZ - Komisyon Üyesi
 • Güldeniz TABAK - Komisyon Üyesi
 • Sami SARIYILDIZ - Komisyon Üyesi
 • Sema BAYRAK - Komisyon Üyesi

Yabancı Diller Koordinatörlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Bil Okulları’nın vizyon ve misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak.

ALTE (European Association of Language Testers), EAQUALS (European Quality Association of Language Services), British Council, IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language), TESOL (Teachers of English to Speakers of Other Languages ), Trinity College Dublin, BBC, CILT (Centre for Information on Language Teaching and Research) gibi İngilizce öğretiminde faaliyet gösteren uluslararası kuruluşların etkinliklerini takip etmek, buradaki öğretim-öğrenim kaynaklarını değerlendirmek ve bu kazanımlarını yönetim bünyesinde paylaşmak. Avrupa Yabancı Diller Ortak Çerçevesi: Öğrenim, Öğretim ve Değerlendirme (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment) ile ilgili tam bilgi ve donanıma sahip olmak.

 • Bil Okulları’nın Yabancı Diller eğitim - öğretim planlarını oluşturmak,
 • Bil Okulları’nın eğitim - öğretim faaliyetlerinin denetimini yapmak,
 • Bil Okulları’nın birim koordinatörlerinin denetimini gerçekleştirip rapor etmek,
 • Bil Okulları’nın akademik takvim taslaklarını oluşturarak yönetime sunmak,
 • Farklı dillerdeki programlarının birbirine paralel ve bütünlük içinde yürütülmesi için Birim Koordinatörleri arasında iş birliğini sağlamak.

Koordinatör: Öner KART e-Posta: onerkart@bilkoleji.com.tr

RESMİ İŞ ve İŞLEMLER:

 • BİL Kolejleri/Okullarının açılma sürecinin başlangıcından itibaren gereken resmi iş ve işlemler sürecinde destek verilmesi, kurumsal yapı içerisinde hareket edilmesini denetler.
 • Binaların fiziki mekan olarak hazırlıklarının MEB ve BİL Okullarına uygun olup olmadığının takibi, denetlenmesi raporlanması ve arşivlenmesini yapar.
 • Okul açılışı ve açılış sonrasında MEB müfettiş desteği verir.

KURUMSAL DENETLEME VE GELİŞTİRME:

 • Bil Koleji Genel Müdürlüğüne bağlı şubelerin denetleme takvimine göre düzenli olarak denetlenmesi,raporlanması ve daha iyiye yönlendirilmesi.
 • Şubelerin açıldıkları tanıtım ofisinden itibaren kurumsal standartlara uygun hareket etmelerinin takibi ve yönlendirilmesi.
 • Marka bütünlüğü kapsamında ki çalışmaların ve fark yaratacak inovaktif sistemlerin markaya entegrasyonun sağlanması.

ORGANİZASYONLAR ve ETKİNLİKLERİN PLAN,PROGRAM ve PROJE ÇALIŞMALARI:

 • Eğitim -öğretim süresince MEB in akademik takvimde ilan edilen ve Dünya da kutlanması önem arz eden resmi günlerin takibi ve yönlendirilmesi.
 • BİL Kolejleri ve İAÜ ile işbirliği içinde gerçekleştirilecek olan etkinliklerin belirlenmesi , sürecin takibi, görevlendirilmesi ve yönetilmesi.
 • BİL Kolejlerinin katılabileceği bilim, sanat, spor ve kültürel alandaki yarışmaların takibi, görevlendirilmesi ve yönetilmesi.
 • BİL Kolejlerinin mezuniyet törenlerinin planlanması, örnek program paylaşımı , Kampüs yada toplu organize edilmesi.

UYGULAMALI DERSLER,PLAN PROJE ve YARIŞMALAR:

 • Uygulamalı Derslerinin ( Beden Eğiitimi- Resim-Müzik) Uygulamalı Bilimler Komisyonunun oluşturulması. Bu komisyonu başlangıç olarak İSTANBUL Kampüslerinde görevli olan uygulamalı dersler öğretmenlerinden ve görevlendirilecek bir Müdür Yardımcısından oluşacaktır.
 • Uygulamalı Bilimler Komisyonu , MEB'in dönem ve tarihlerine uygun olarak yıllık plan , etkinlik, yarışma süreçlerini planlama,yürütme ve raporlamalarını yapacaktır.

Koordinatör: Kübra BOZKURT e-Posta: kubrabozkurt@bilokullari.com.tr

Koordinatör Yrd. ve Grafik Ajans Sorumlusu: Müşerref ÖZGÜR e-Posta: muserrefozgur@bilkoleji.com.tr

Grafik Ajans Sorumlusu: Durmuş YALMAN e-Posta: durmusyalman@bilkoleji.com.tr

Bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesini içeren yaratıcı bir süreci yönetir. Kurumsal kimlik başta olmak üzere; reklam çalışmaları ve diğer dijital çalışmalar olmak üzere uygulanabilir proje hizmetleri sunar.